Waka waka bang splat

<> !*”#
^”`$$-
!*=@$_
%*<> ~#4
&[]../
|{,,SYSTEM HALTED

Translation –

Waka waka bang splat tick tick hash,
Caret quote back-tick dollar dollar dash,
Bang splat equal at dollar under-score,
Percent splat waka waka tilde number four,
Ampersand bracket bracket dot dot slash,
Vertical-bar curly-bracket comma comma CRASH.